TEST

Polityka Jakości, Ochrony Środowiska i BHP

 

 

Spółdzielnia Pracy MEBLOMET, dążąc do zapewnienia wysokiej jakości produkowanych wyrobów zgodnie z oczekiwaniem Klientów oraz postanowieniami normy PN-EN ISO 9001:2009, podejmuje jednocześnie systematyczne działania na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i ergonomicznych warunków pracy, zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 14001:2005 i PN-EN-18001:2004.

 

W związku z tym MEBLOMET deklaruje realizację następujących celów:

 • ciągłe doskonalenie działań w odniesieniu do zidentyfikowanych potrzeb i wymagań Klientów;
 • dostosowanie użytkowanych i zakup nowych maszyn i urządzeń spełniających wymagania norm Unii Europejskiej;
 • zapobieganie wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;
 • maksymalne ograniczeni ryzyka zawodowego oraz eliminacji chorób zawodowych;
 • stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników;
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko;
 • racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, energii i wody oraz innych zasobów środowiska, zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w celu ograniczenia w obszarze powstawania odpadów oraz emisji szkodliwych substancji lub energii do środowiska.

 

Deklarując powyższe realizujemy Politykę Jakości, Środowiskową oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, zobowiązując się do:

 • zapewnienia odpowiednich środków i zasobów do realizacji ustalonych celów;
 • ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • stworzenia możliwości zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników w zakresie wykonywanej pracy, ochrony środowiska oraz BHP.

 

Za realizację Polityki Jakości, Środowiskowej oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy odpowiedzialni są: Kierownictwo Spółdzielni oraz wszyscy Pracownicy w zakresie pełnionych obowiązków na każdym stanowisku pracy.

 

Wszyscy Pracownicy zobowiązani są do:

 • dbałości o swoje stanowisko pracy i jego otoczenie;
 • przestrzegania zasad zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwa i higieną pracy;
 • zaangażowania w doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem oraz BHP;
 • znajomości Polityki Jakości, Środowiskowej oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

 

Mszana Dolna, dn. 1.05.2016 r.